För Sydsveriges Smådjursvänner antagna på årsmötet 1981-09-06. Reviderade på årsmötet 1997-08-31.

Ändamål §1
Moment 1
Sydsveriges Smådjursvänner är en förening för alla som är intresserade av smådjur som sällskapsdjur och som verkar för en god djurhållning.

Moment 2
SSV:s ändamål är att sprida kännedom om smådjur som husdjur, att medverka att dessa husdjur får leva under bästa möjliga förhållanden samt att verka för samarbete med andra djurorganisationer.

Medlemskap §2
Moment 1
Rätt att bli medlem har envar med intresse för smådjur som sällskapsdjur. Styrelsen fattar beslut om godkännande av ny medlem.
Medlemskap som avslås kan ansökas nästföljande kalenderår.

Moment 2
Medlemskap indelas enligt följande: senior (18 år och äldre), junior (under 18 år), familj.

Moment 3
Samtliga medlemmar är valbara till förtroendeuppdrag i föreningen.

Moment 4
Vid omröstning äger medlem som fyllt 12 år en röst.

Moment 5
Medlemsavgiften erlägges i december för nästkommande kalenderår. Först då medlemsavgiften erlagts har medlemmen rätt

att deltaga i av SSV anordnade utställningar att erhålla SSV:s medlemsblad
att utnyttja övriga förmåner som SSV erbjuder
att deltaga med rösträtt i SSV:s beslutande årsmöte

Moment 6
Medlem som medvetet eller omedvetet skadar föreningens anseende och/eller motverkar dess mål och syfte kan genom ett styrelsebeslut med enkel majoritet uteslutas ur föreningen med omedelbar verkan. Om medlem utesluts på grund av brister i sin djurhållning bör föreningen göra berörd myndighet uppmärksam på missförhållande i djurhållningen.

Styrelsen §3
SSV:s styrelse skall bestå av sju ledamöter, varav en fungerar som ordförande. Mandattiden utgör två år, så att ordförande och tre ledamöter väljs ena året, tre ledamöter väljs andra året. Ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare måste vara myndiga. Önskvärt är att någon ledamot är juniormedlem.

Styrelsen åligger
att leda SSV:s verksamhet under verksamhetsåret.
att ha sin uppmärksamhet riktad på frågor som kan vara av intresse för SSV:s medlemmar.
att anordna minst en årlig bedömningsutställning. Styrelsen äger
att inom eller utom sig utse en utställningskommitté.
att sprida information om SSV.
att senast 14 dagar före kalla till årsmöte.
att i förekommande fall under verksamhetsåret utse nya förtroendemän till styrelsen och övriga poster, dock bör val av ordförande alltid förrättas på ett årsmöte.
att fatta beslut om godkännande av ny medlem samt beslut om uteslutning av medlem.
att fatta beslut om registrering av medlem som uppfödare i föreningen.
att utse en domarkommitté samt utstaka riktlinjer för kommitténs arbete.
att sammanträda vid minst två tillfällen per kalenderår. Vid varje sammanträde ska protokoll föras.

Årsmöte §4
SSV:s ordinarie årsmöte bör äga rum under det första kvartalet. På årsmötet
skall följande frågor förekomma:

a. val av ordförande att leda mötets förhandlingar
b. val av 2 personer att jämte ordförande justera mötets protokoll
c. föredragning av verksamhets- och revisionsberättelse
d. beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
e. val av styrelse

1. ordförande väljs för sig
2. övriga styrelseledamöter
3. revisorer och revisorssuppleant
4. Valberedning
5. ev övriga val
6. behandling av övriga i behörig ordning väckta frågor

Stadgeändring §5
Beslut om ändring av dessa stadgar kan fattas av ordinarie årsmöte eller särskilt utlyst möte. Beslutet skall i båda fallen biträdas av minst tre femtedelar av samtliga närvarande.

Upplösning §6
Moment 1
Beslut om upplösning av SSV skall fattas på två på varandra följande möten. Minst 1 månad skall skilja mötena åt och beslut skall på sista mötet biträdas av minst tre femtedelar av samtliga närvarande

Moment 2
Beslutas om upplösning av SSV, skall sedan alla skulder betalats, befintliga tillgångar lämnas till Världsnaturfonden.